Cantonese Vowels

aatest something hereaauutest something here
au
aaiai
itest something hereui
iu
eioiotest something hereou
etest something hereoetest something hereoeyyutest something here
mnngptk
a
aa
mnngptk
i
nngtk
u
ngk
e
nngtk
o
nt
yu
nngtk
oe